Privacy

Welzijn en Ontspanning hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg behandeld en beveiligd opgeslagen. Hierbij wordt strikt alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens gevolgd.

Welzijn en Ontspanning gebruikt de door de koper verstrekte persoonsgegevens voor het verwerken van de diensten, behandelingen en/of bestelling en, mits de koper hiervoor toestemming heeft verleend, voor marketingdoeleinden.

Persoonsgegevens zullen zonder toestemming van de koper door de verkoper niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit voor afhandeling van de betaling noodzakelijk is.

Bedrijfsgegevens of persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd en/of geschrapt

Anti-Spam beleid

Welzijn en Ontspanning verstuurt gratis tips, trucs en weetjes via e-mail nadat een inschrijver zich heeft bevestigd met een “double opt-in”. Daarnaast zal Welzijn en Ontspanning eigen producten aanbieden via e-mail en via de website WelzijnenOntspanning.be

Welzijn en Ontspanning heeft de regelgeving rondom elektronische mailings en de Privacywetgeving hoog in het vaandel.
Zo proberen wij ten allen tijde Spam te voorkomen.

Wat is spam?
Onder spam wordt verstaan: Een grote hoeveelheid email verstuurd aan geadresseerden die hier niet expliciet om hebben gevraagd. Alle e-mails in deze hoeveelheid komen qua inhoud in grote lijnen met elkaar overeen en bevatten vaak reclame voor producten, politieke denkwijze en/of propaganda. Ook het veelvuldig de zelfde email versturen naar een geadresseerde die hier niet expliciet om gevraagd heeft valt onder spammen. (Dit geld voor zowel consumenten als bedrijven)

Welzijn en Ontspanning zal de gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken en/of doorverkopen. Elke inschrijver kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door op de uitschrijflink te klikken in de ontvangen e-mail.

Elke inschrijver dient zich “double opt-in” te bevestigen
Wanneer iemand zich inschrijft voor onze “UPDATE” nieuwsbrief dient deze zich nog te activeren door het klikken op een activeringslink die automatisch wordt verstuurd na aanmelding. Op deze manier wordt voorkomen dat iemand ongewenst op de mailinglist komt te staan.

Disclaimer

Bij het samenstellen van deze website is de grootst mogelijke nauwkeurigheid  aan de dag gelegd, toch bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Welzijn en Ontspanning is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van beslissingen en/of activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Door toegang te nemen tot deze website en alle informatie en materialen, verklaart de gebruiker kennis te hebben van alle voorwaarden en daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Intellectuele Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, teksten, foto’s, grafisch materiaal, (handels)naam, logo’s en andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan Welzijn en Ontspanning of haar toeleveranciers en zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten zijn van ons. De informatie op deze website mag uitsluitend door de gebruiker zelf gebruikt worden. De gebruiker mag niets van deze website over dragen, verveelvoudigen, bewerken of openbaar maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houders van het eigendomsrecht, Welzijn en Ontspanning.

Derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatie verstrekt door derden waarover Welzijn en Ontspanning geen controle heeft. Welzijn en Ontspanning draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden.

Geplaatste linken op de website zijn bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Wij dragen dan ook geen verantwoording voor de informatie en/of inhoud van mogelijke internetwebsites die gelinkt zijn van of naar onze website.

 

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van links naar andere websites, vindt op eigen risico plaats. Wij aanvaarden daarover geen enkele verplichting en/of aansprakelijkheid. We houden het recht aan ons om op eender welk ogenblik te beslissen om een geplaatste informatie of link te wijzigen, verplaatsen of te verwijderen.

Cookies
Deze website gebruikt cookies om instellingen te onthouden:

• Voor het tijdelijk opslaan van uw keuzes.
• Voor het bijhouden van uw winkelwagen;
• Voor het onthouden van uw logingegevens;

Een cookie is een klein bestandje dat met deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen, voorkeuren en tijdelijke gegevens te onthouden. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt voor de goede werking van de website. Daarom wordt ook niet specifiek om uw toestemming gevraagd.

Geen Aansprakelijkheid
We stellen alles in het werk om nauwkeurige, actuele en accurate informatie op deze website op te nemen, maar we kunnen niet garanderen dat de beschikbare informatie volledig of juist is. We kunnen evenmin verantwoordelijk worden gesteld  voor de eventuele gevolgen wanneer de website tijdelijk niet online zal zijn. Hoewel we alles in het werk stellen om deze permanent online te hebben.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Informatie
Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Welzijn en Ontspanning
Neerwindenstraat 36
3400 Neerwinden
Contact@welzijnenontspanning.be